Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Voorafgaande bepalingen

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden beheersen alle rechtsbetrekkingen tussen Result Equine VOF en de koper.
2. Indien deze algemene voorwaarden strijdig zijn met de algemene voorwaarden van de koper, zullen de verkoopsvoorwaarden van Result Equine VOF steeds voorrang hebben.
3. Indien deze algemene voorwaarden strijdig zijn met andere overeenkomsten tussen Result Equine VOF en de koper, zullen deze algemene voorwaarden steeds voorrang hebben.
4. Indien om het even welke bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zou zijn, zal de geldigheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden daardoor niet aangetast worden.

Artikel 2 – Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle begrotingen, prijsopgaven en aanbiedingen van Result Equine VOF zijn vrijblijvend en houden geen enkele verbintenis in haar hoofde in, tenzij het tegendeel daar uitdrukkelijk uit voortvloeit.
2. Aanduidingen en beschrijvingen van de producten (technische kenmerken, presentatie, toebehoren, …) in de catalogi, offertes, documentatie of tarieven zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar worden enkel meegedeeld ten titel van inlichting en zonder enige verbintenis.
3. De overeenkomst komt tot stand indien Result Equine VOF de bestelling of opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen.

Artikel 3 – Prijzen en betalingsmodaliteiten

1. De prijzen zijn netto en omvatten geen transportkosten. Transportkosten en alle andere onkosten, belastingen en lasten die bijkomstig zijn bij de verkoop of die eruit voortvloeien, vallen uitsluitend ten laste van de koper.
2. De facturen zijn contant betaalbaar, uiterlijk 10 dagen na factuurdatum, op één van de bankrekeningen van Result Equine VOF, zonder disconto, afslag, retentierecht of schuldvergelijking.
3. Klachten met betrekking tot de facturen moeten binnen de acht werkdagen na factuurdatum bij omstandig aangetekend schrijven meegedeeld worden aan Result Equine VOF. Bij gebreke daaraan is er een onweerlegbaar vermoeden dat de factuur aanvaard werd.
4. Op alle bedragen die niet ontvangen werden op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest verschuldigd zijn van 1% per begonnen maand. Bovendien zal het verschuldigd bedrag als dan vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 250 euro voor administratieve en andere kosten.
5. Het uitblijven van betaling op de vervaldag zal ook van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het verval van eventueel toegestane betalingstermijnen en de onmiddellijke opeisbaarheid van alle aan Result Equine VOF verschuldigde sommen met zich meebrengen. In hetzelfde geval zal Result Equine VOF de mogelijkheid hebben om alle uitstaande bestellingen te annuleren onder voorbehoud van al haar andere rechten en vorderingen, met inbegrip van haar recht tot integrale schadevergoeding.
6. De koper verzaakt aan de wettelijke schuldvergelijking. Er zal slechts schuldvergelijking plaatsvinden in overeenstemming met een schriftelijke schuldbekentenis van Result Equine VOF of in geval van een definitieve gerechtelijke beslissing.

Artikel 4 – Leveringstermijnen

1. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, worden de leveringstermijnen slechts als aanwijzing gegeven. De koper kan zich geenszins beroepen op een vertraging in de levering om de bestelling te annuleren of om welk danige schadevergoeding ook te eisen.
2. In geen geval kunnen Result Equine VOF vertragingen in de levering ten laste gelegd worden die te wijten zijn aan feiten buiten de wil van Result Equine VOF, inzonderheid wanneer de koper zijn verbintenissen krachtens deze algemene verkoopsvoorwaarden of ieder ander contract met Result Equine VOF niet of slecht uitvoert.
3. De koper verbindt er zich toe om gedeeltelijke leveringen te aanvaarden.
4. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, en de koper drie maanden na bestelling de bestelling nog niet heeft afgeroepen, worden de goederen geacht te zijn geleverd en heeft Result Equine VOF recht op betaling.

Artikel 5 – Verzending en overdracht van het risico

1. De goederen worden geleverd in de opslagplaatsen van Result Equine VOF, behalve indien uitdrukkelijk anders bepaald door Result Equine VOF.
2. De goederen worden vervoerd op risico van de koper. De overdracht van het risico gebeurt op het ogenblik van de levering van de goederen door Result Equine VOF aan de vervoerder.
3. Indien de vervoerder de goederen niet in ontvangst neemt, zullen de goederen opgeslagen worden op een plaats aangeduid door Result Equine VOF. Het risico en de aansprakelijkheid verbonden met de goederen rust dan bij de koper en de goederen worden geacht te zijn geleverd.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

1. De goederen blijven eigendom van Result Equine VOF tot op het ogenblik dat alle aan haar verschuldigde sommen met betrekking tot deze goederen betaald worden. In geval van betaling door cheques of wissel geschiedt de eigendomsoverdracht enkel na definitief incasso van de bedragen.
2. De koper verbindt er zich toe de goederen tot aan de volledige betaling in natura onder zich te houden en deze op geen enkele wijze onroerend te laten worden door bestemming of incorporatie, noch deze te vermengen met andere roerende goederen.
3. Result Equine VOF is door de koper onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug de (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De koper dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een conventioneel bedongen dwangsom t.b.v. € 500 per dag dat hij hiermee in gebreke blijft. Door terugname door Result Equine VOF wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij uitdrukkelijk anders meegedeeld door Result Equine VOF.

Artikel 7 – Aanvaarding en klachten

1. Alle controles die uitgevoerd worden vóór de aanvaarding van goederen zijn ten laste van de koper.
2. De controle op het geleverde aantal goederen berust bij de koper. Indien niet onmiddellijk bij ontvangst protest wordt geuit omtrent de geleverde hoeveelheden, worden de hoeveelheden op de vrachtbrieven of afleveringsbonnen onweerlegbaar als juist erkend.
3. Klachten omtrent ontbrekende goederen of beschadigingen moeten door de koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend, bij gebreke waaraan de levering onweerlegbaar geacht wordt conform de bestelling te zijn.
4. Klachten met betrekking tot uiterlijk zichtbare gebreken of uiterlijk zichtbare afwijkingen van de goederen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst of weigering, bij omstandige aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan Result Equine VOF. Eens die termijn voorbij, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de goederen aanvaard werden.
5. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de vijf werkdagen na ontdekking ervan en in ieder geval binnen de in artikel 8 bepaalde termijn, bij omstandig aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan Result Equine VOF. Eens die termijn voorbij, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de goederen aanvaard werden.
6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moet de koper binnen de acht werkdagen na de klacht op eigen kosten en risico alle goederen, voorwerp van de klacht, terugzenden aan Result Equine VOF. Wanneer Result Equine VOF deze goederen in ontvangst neemt, houdt zulks in geen geval de erkenning in door Result Equine VOF van de gegrondheid van de klacht. Het betekent evenmin dat Result Equine VOF aan haar rechten tegen de koper verzaakt.
7. Protest geeft de koper geen recht om zijn betaling op te schorten, dan wel geheel van betaling af te zien.
8. Indien de klachten gegrond zijn, zal Result Equine VOF naar eigen keuze, hetzij een schadevergoeding betalen van maximaal de factuurwaarde van het geprotesteerde deel der geleverde goederen, hetzij de geprotesteerde deel der geleverde goederen vervangen. Tot verdere schadevergoeding kan Result Equine VOF nooit gehouden zijn. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.

Artikel 8 – Waarborg

1. De waarborgperiode bedraagt 12 kalendermaanden, te beginnen op de dag van de levering.
2. De waarborg dient ingeroepen te worden door een omstandige aangetekende brief aan Result Equine VOF binnen de 24 uur nadat het defect zich heeft voorgedaan.
3. De goederen zijn gewaarborgd tegen alle defecten in het materiaal of m.b.t. de fabricage. Alle tijdig en tijdens de waarborgperiode gemelde defecten zullen door Result Equine VOF naar haar eigen keuze dan wel hersteld dan wel vervangen worden.
4. De goederen die niet door Result Equine VOF vervaardigd worden, zijn enkel gewaarborgd door de leveranciers en/of fabrikanten van die goederen, in overeenstemming met de bepalingen die deze daaromtrent voorzien.
5. De garantie geldt in geen geval voor normale slijtage en evenmin indien de koper zich schuldig heeft gemaakt aan : – ondeskundige opslag – ondeskundige behandeling – ondeskundige toepassing – nalaten van deugdelijk onderhoud – gebruik van de goederen voor doeleinde buiten het normale
gebruik ervan – wijziging of herstelling van de goederen door andere personen dan de door Result Equine VOF aangeduide personen

Artikel 9 – Burgerlijke aansprakelijkheid en schadevergoeding

1. Behalve de aansprakelijkheid die voorzien wordt krachtens deze algemene voorwaarden en onder voorbehoud van toepassing van wetten van dwingend recht of van openbare orde, kan de koper geen schadevergoeding van Result Equine VOF vorderen, op eender welke grond en dit zowel voor de fouten (met inbegrip van zware fouten) van precontractuele als van contractuele als van delictuele aard.
2. De aansprakelijkheid van Result Equine VOF is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de factuur.

Artikel 10 – Overmacht

1. Result Equine VOF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, indien zij door overmacht niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door Result Equine VOF redelijkerwijze door de koper niet meer kan worden verlangd, zoals, maar niet beperkt tot, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, in – en exportverbod en bedrijfsstoringen.
3. Ingeval van overmacht is Result Equine VOF naar eigen keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de koopovereenkomst voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden, zonder schadevergoeding voor de koper.

Artikel 11 – Toerekenbare tekortkoming van de koper

Indien de koper welke verplichting ook onder de koopovereenkomst niet nakomt binnen de drie werkdagen na daartoe door Result Equine VOF in gebreke te zijn gesteld, is Result Equine VOF gemachtigd de koopovereenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met behoud van al haar overige rechten, inbegrepen haar recht op integrale schadevergoeding.

Artikel 12 – Bevoegdheidsbeding en toepasselijk recht

1. Alle geschillen van welke aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Leuven.

2. Op de koopovereenkomst, met inbegrip van de algemene voorwaarden, en de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en wordt het Weens Koopverdrag van 1980 uitdrukkelijk uitgesloten.

Shopping cart

0

Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.

Enter your search & hit enter